Перевод из инфиксной записи в обратную польскую — C++(Си)

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
static p=4;
struct st         // opisanie el-ta steka
{ char c;
  st *next;
};
//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FUNKTION-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-==-==-=-=-=-

st *push(st *,char);    // zanesenie v stek
char pop(st **);      // chtenie iz steka
int PRIOR(char);     // vozvrashaet PRIORitet operacii

//-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-MAIN-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-==

void main(void)
{
  st *OPR=NULL;      // stek operacii pust
  char in[80],out[80];    // vhodnaya i vihodnie stroki
  int k,point;
  do
  { puts("vvedite virajenie(v konce simvol '='):");
    fflush(stdin);
    gets(in);                   // vvod arifmeticheskogo virajeniya
    k=point=0;
    while(in[k]!='\0' && in[k]!='=') // poka ne doidem do ravno '='
   { if(in[k]==')')              // esli ocherednoi simvol - ')'
	 { while((OPR->c)!='(')       // to udalyaem iz steka v
	  out[point++]=pop(&OPR);  // vihodnyu stroku vse znaki operacii
							  // do otkrivaushei skobki
	  pop(&OPR); // udalyaem iz steka otkrivaushyu skobky
	 }
	 if(in[k]>='a' && in[k]<='z')  // esli simvol-bykva, to
	 out[point++]=in[k];         // zanosim ee v vihodnyu stroky
	 if(in[k]=='(')              // esli ocherednoi simvol - '(' ,to
	 OPR=push(OPR,'(');        // zanosim ego v stek
	 if(in[k]=='+' || in[k]=='-' || in[k]=='/' || in[k]=='*' || in[k]=='^')
	 {         // esli sledyushii simvol - znak operacii ,to vse
			  // nahodyashiesya v steke operacii s bolshim ili ravnim
			  // prioritetom perepisyvautsya v vihodnyu stroky
	   while((OPR!=NULL)&&(PRIOR(OPR->c)>=PRIOR(in[k])))
	   out[point++]=pop(&OPR);
	   OPR=push(OPR,in[k]); // zapis v stek novoi operacii
	 }
	 k++;     // perehod k next simvoly vhodnoi stroki
   }
   while(OPR)             // posle rassmotreniya vsego virajeniya
   out[point++]=pop(&OPR); // perezapis operacii
   out[point]='\0';          // iz steka v vihodnyu stroky
   printf("\n%s\n",out);      // i pechataem ee
   fflush(stdin);
   puts("\nprodoljit(y/n)?");
 } while(getch()!='n');
}

//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=PUSH-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 // push zapisivaet v stek simvol a, vozvrashyaet
 // ukazatel na novyu vershiny steka
st *push(st *head,char a)
{ st *PTR;
  if(!(PTR=(st*) malloc(sizeof(*PTR))))
  { puts("no memory"); exit(-1);}
    PTR->c=a;       //
    PTR->next=head;  //
    return PTR;       // PTR -novaya virshina steka
  }

//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-POP-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 // pop  udalyaet simvol s vershini steka. vozvrashaet
 // ydalyaemii simvol. Izmenyaet ukazatel na vershiny steka
char pop(st **head)
{ st *PTR;
  char a;
  if(!(*head)) return '\0'; //esli stek pust, vozvrashyaem \0
  PTR=*head;         // v PTR - adres vershini steka
  a=PTR->c;
  *head=PTR->next;   // izmenyaem adres vershini steka
  free(PTR);         // free memory
  return a;           // vozvrat simvola s vershini steka
}

//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-PRIOR-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 // funk PRIOR vozvrashyaet prioritet arifmeticheskoi operacii
int PRIOR(char a)
{

 switch(a)
  { case '^':return p++;
   case '*':case '/':return 3;
   case '-':case '+':return 2;
   case '(':return 1;
  } return 0;
}

//-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-==-=-==-=-KONEC:)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Leave a Comment